Bedrijfsplan

Onze statutaire naam is Stichting Seniorenbus Edam-Volendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37 16 39 43. Maar wij zijn plaatselijk natuurlijk bekend als 60+Bus Edam-Volendam. SBI code 49393. Geregeld besloten personenvervoer over de weg. Vervoeren van senioren in Edam-Volendam.

Beleidsplan Stichting Seniorenbus Edam-Volendam

 

Doelstelling

 

De stichting heeft ten doel het op ideële basis aanbieden van vervoer van deur tot deur aan senioren, opdat zij zo lang mogelijk sociaal en maatschappelijk actief kunnen blijven en niet persoonlijk geïsoleerd raken.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door;

 • Het vervoeren van senioren van Edam en Volendam
 • Het verrichten van alle verdere handelingen,die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
 • Fondsenwerving door het maken van reclame en sponsoring
 • Het vragen van een bijdrage voor het vervoer

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting zal minimaal bestaan uit:

 • een voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester

 

Het bestuur zal maximaal uit 7 personen bestaan. Er zal op regelmatige basis een bestuursvergadering gehouden worden. Het huidige bestuur bestaat uit:

         Hein Schilder. Voorzitter

 • Ben Kok - Vice Voorzitter
 • Nico Schilder - Penningmeester
 • Ben Kruse - Coördinator
 • Jan Schilder - Secretaris
 • Thoom Kwakman
 • Gina de Wit

 

Vrijwilligersregelement

 

Voor de werkzaamheden van de vrijwilligers zijn regels opgesteld:

 • De chauffeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens zijn dienst.
 • De meldpunt-medewerker(s), verantwoordelijk voor de dagelijkse gang op het meldpunt, beantwoorden de telefoon en noteren de ritten die alleen voor de volgende dag kunnen worden aangevraagd.
 • De meldpuntmedewerker(s) stelt de rittenlijst op welke in een zogenaamde chauffeurstas worden klaargelegd voor de chauffeur van dienst op de volgende dag. Aan het eind van zijn of haar dienst draagt hij/zij de chauffeurstas over aan de volgende chauffeur of levert deze in bij het meldpunt.
 • In principe zal ernaar gestreefd worden dat een vrijwilliger (niet een bestuurslid zijnde) één keer per week een halve dag voor de stichting werkzaam is. De planning van werkzaamheden door de vrijwilligers zal geruime tijd vooraf worden gemaakt zodat men hiermee rekening zal kunnen houden en kan aangeven op welke datums zij niet beschikbaar zijn.

 

Beloningsbeleid

 

De stichting zal voor 100 % werken met vrijwilligers(-sters) voor de in voorgaande doelstelling onder c. genoemde taken. Voor de te verrichten werkzaamheden wordt geen vergoeding betaald, hetgeen als loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 kan worden aangemerkt.

 

Activiteiten

 

Het vervoer zal gedaan worden middels een aan de stichting in gebruik gegeven bus of door de stichting aan te schaffen busjes waarmede 5 tot 7 personen vervoerd kunnen worden, te beginnen met één bus.

In principe worden de bussen in zes jaar afgeschreven en vervangen door de aanschaf van nieuwe bussen. De bus(sen) zullen in eerste instantie worden aangeschaft middels te verwerven fondsen van diverse organisaties. Zo nodig zal tevens een lening worden afgesloten. Na deze eerste aanschaf zullen de bussen worden gefinancierd uit de te vormen reserves in deze. De stichting zal geen subsidie aanvraag indienen. Dit ter bevordering van de onafhankelijkheid van de stichting.

De inkomsten van de stichting zullen bestaan uit :

 1. Per enkele rit wordt een prijs gevraagd van € 2.00.
 2. Op de bussen kan een sponsor van de stichting reclame voeren. Hiervoor wordt per jaar een bedrag berekend afhankelijk van de plaats en ruimte die hiervoor gebruikt wordt.
 3. Eventuele giften van sponsoren en / of leden van de stichting. De sponsoring (reclames op de bussen) worden jaarlijks gefactureerd.

De stichting zal BTW-plichtig zijn. De financiële middelen zullen worden beheerd door het bestuur. De penningmeester zal hierover regelmatig verslag doen aan de bestuursvergadering. Vanuit de boekhouding zal op maandelijkse basis worden gerapporteerd aan de bestuursvergaderingen. Bijzondere kostenposten zullen zo nodig apart worden gespecificeerd. Er is een betaalrekening geopend. Indien mogelijk zal er een financiële reserve worden opgebouwd om een eventuele calamiteit te kunnen opvangen. De BTW zal per kwartaal worden afgedragen/teruggevorderd, hetgeen door de penningmeester zal gebeuren.

 

Algemeen

Onze statutaire naam is Stichting Seniorenbus Edam-Volendam. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 37163943, plaatselijk bekend als 60+Bus Edam-Volendam.


De stichting zal ervoor zorgdragen dat een ieder tijdens de periode dat hij/zij voor de stichting werkzaam is op de juiste manier is verzekerd. De stichting heeft hiertoe verzekeringen afgesloten t.w. voor de bus(sen) een all-risk verzekering inclusief personenverzekering, en bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Voor de vrijwilligers is een collectieve ongevallenverzekering door de gemeente Edam-Volendam geregeld.


Eenmaal per jaar zal er een (evaluatie-) avond worden georganiseerd waarbij de benodigde informatie aan de vrijwilligers zal worden gegeven. Tevens zal er eenmaal per jaar een feestelijke bijeenkomst voor de vrijwilligers worden georganiseerd waarvoor een feestcommissie zal worden gevormd.


A V G

 

Werkwijze bij de Stichting Seniorenbus Edam-Volendam.

Een lijst van vrijwilligers is beschikbaar  met daarin vermeld personeelsgegevens zoals:

Email adres, telefoonnummer,  adres, woonplaats, geboortedatum, initialen en de achternaam. Tijdens  de vrijwilligersbijeenkomst d.d. 26 oktober 2018  is met 100 % van stemmen van de aanwezige  het concept  voorstel , na toelichting goedgekeurd. Van deze vrijwilligersbijeenkomst zijn notulen opgesteld.

Individuele toestemming vragen is door deze behandeling niet nodig.

Deze gegevens worden door de coördinator en door het bestuur gebruikt voor het versturen van de routeschema’s en uitnodigingen.

Nieuwe leden wijzen op de privacy regels en hun goedkeuring bij intrede vragen.

Het bestuur  waakt  ervoor  dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze aan hen verstrekt zijn en door hen verzameld zijn, ten behoeve van de organisatie, dus het bestuur verzamelt niet meer gegevens dan voor het doel noodzakelijk.

Protocol op de website publiceren.

BSN is geen onderdeel van de AVG ( bijzondere personeelsgegevens)

Het bestuur draagt zorg voor de gegevens, beveiligt de gegevens. ( in eigen beheer in de computer)

De stichting is data eigenaar .

Elke vrijwilliger kan te allen tijde inzage vragen in zijn/haar gegevens, deze eventueel corrigeren of laten verwijderen en heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Data moeten onder controle zijn. ( 2 verschillende personen, beheer  en publicatie)

De gegevens worden éénmaal per ca. vijf jaar op papier uitgebracht en aan de vrijwilligers gezonden.

Het bestuur van de stichting hecht grote waarde aan de bescherming van personeelsgegevens van haar vrijwilligers .Persoonlijke gegevens worden door het bestuur dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Bijzondere gegevens ( gezondheid, sexualiteit, godsdienst )mogen alleen geregistreerd worden als hiervoor noodzaak is en na toestemming van de betrokkene. De stichting 60 + bus zal geen bijzondere gegevens registreren.

De  gegevens  worden verstrekt aan Ben Kruse als coördinator, en bewaard bij Jan Schilder de secretaris.( gescheiden functies ). 

Volendam, 29 december 2018. Het Bestuur van de Stichting Seniorenbus Edam-Volendam.


Rittenlijst

Maand

Ritten 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

januari

198

360

586

735

827

216

550

507

612

februari

229

427

545

694

803

194

536

495

620

maart

285

432

606

813

475

304

653

599

666

april

251

293

516

865

Corona 

236

490

493

716

mei

221

346

529

858 

Corona

286

455

555

696

juni

231

357

491

695

224

320

484

569


juli

219

358

524

765

384

390

472

522


augustus

255

403

503

618

400

413

507

517


september

316

397

505

605

525

487

512

 522


oktober

329

520

779

803

397

514

551

573


november

331

562

752

792

336

577

541

633


december

322

530

549

755

227

476

503

536


Totaal

     3187

     4485

      6885

     8998

     4598

     4413

     6254

     6521


Bedrijfsplan & Organisatie